Förhindra värmeförlust och mögel Isolerade balkonginfästningar

Oisolerade balkonger och loftgångar som tränger igenom isolerade klimatskal fungerar som kylflänsar och skapar en köldbrygga mellan balkongens kalla utsida och den varma insidan, vilket kan medföra problem för byggherren, såväl på kort som på lång sikt.

Problem som oisolerade balkonger och loftgångar kan medföra

  • Värmeförlust och således högre uppvärmningskostnader
  • Kostnader och miljöpåverkan till följd av att energi går till spillo
  • Kondensering i hålrum, vilket leder till mögelbildning, andningsbesvär som i slutändan kan leda till skadeståndsskyldighet.
  • Vantrivsel på grund av kalla ytor inomhus

Traditionella balkonger slösar energi, kyler ner golven och orsakar mögelbildning 

På grund av krav på den bärande konstruktionen brukar balkonger vanligtvis vara utformade som förlängningar av betongplattan innanför det uppvärmda klimatskalet. På så sätt skapar de en köldbrygga i klimatskalets annars obrutna isolering. Värmen strömmar snabbt ut ur byggnaden genom det isolerade klimatskalet.

I flera årtionden sågs värmeförlust och kalla golv som någonting oundvikligt för svenska byggnader med balkonger.

Och eftersom dessa byggnader dessutom läckte mängder med luft anpassades luftfuktigheten inomhus till den låga fuktigheten utomhus under vintern, som vanligtvis ligger mellan 18 % och 25 %. Vid luftuppvärmning brukar den varma luften strömma ut vid balkongen, och detta medförde att luftfuktigheten inomhus inte blev hög nog för att nå daggpunkten, då kondens kan bildas och i sin tur möjliggöra mögelbildning.

Lufttäta ångspärrar löste ett problem men orsakade ett annat

Moderna byggnader med lufttäta ångspärrar behöver mindre värme och behåller mer fukt, vilket ger en fuktighet på mellan 35 % och 50 % under vintern. Denna högre fuktighet medför fördelar för energieffektiviteten och komforten, men samtidigt blir det möjligt för inomhusluften att nå daggpunkten och bilda kondens. Där balkongen tränger igenom klimatskalet finns dessutom risk för mögelbildning.

Mögel kan bildas på insidan av gipsskivor, reglar och isolering och utgöra en fara för de boende som andas in det. Detta kan pågå i flera år innan det syns på tak och väggar.

Hur Schöck Isokorb® bärande värmeisoleringselement bär last, minskar värmeförlust och förhindrar mögelbildning

Schöck Isokorb® bärande värmeisoleringselement gjuts in i betongplattan vid byggnadens isoleringsskikt. Det bärande värmeisoleringselementet isolerar den inre betongplattan från balkongen och överför samtidigt laster på den utkragande balkongplattan eller stålstommen tillbaka till den inre betongplattan, vilket minskar värmeförlusten avsevärt.

Att isolera balkongen med Schöck Isokorb® medför flera fördelar:

  • Minskar värmeförlusten via balkongen med upp till 90 %
  • Minskar elförbrukningen för uppvärming med upp till 14 %
  • Sänker kraven på uppvärmningssystemets kapacitet med upp till 14 %
  • Höjer temperaturen på golven vid balkongen med upp till 15 ºC
  • Förhindrar kondensering och mögelbildning där balkongen tränger igenom klimatskalet
  • Efterlever nya energiföreskrifter med krav på obruten isolering

Se hela Schöcks utbud av balkongprodukter