Kraftfulla lösningar för motverkan av köldbryggorMed Schöck Isokorb®-teknik

En köldbrygga är en anslutningsdel där värmeförlust uppstår. Vid infästning av utkragade byggnadsdelar som balkonger eller loftgångar, uppstår en sådan köldbrygga mot den bakomliggande konstruktionen. Denna anslutning måste vara väl isolerad så att kyla utifrån inte kan tränga in och skada på konstruktionen. Vid otillräcklig värmeisolering ökar värmeförlusten och det finns risk att kondens och mögel uppstår. Med Schöck Isokorb® kan denna köldbrygga minimeras.

Mer info
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD_21RL

Om Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® är ett konstruktivt infästningssystem som termiskt separerar byggnadsdelarna och därmed minimerar den skadliga effekten köldbryggor. Isokorb® är ett bärande byggnadselement som erbjuder en lösning för värmeisolerad infästning. Det breda produktutbudet erbjuder arkitekter och byggnadsingenjörer en hållbar lösning för alla tillämpningar med fullständig designfrihet.

Vad är en köldbrygga?

En köldbrygga är ett område och en byggnadsdel som har högre termisk genomsläpplighet än omgivande material. En byggnads termiska effektivitet beror på prestandan hus ytterelementen (t.ex. väggar, tak, fönster). Lokal värmeförlust kan uppkomma i fasaden där genomföringar sker. Dessa lokala värmegenomföringar, även kända som köldbryggor, har stor inverkan på en byggnads termiska prestanda och dess energikonsumtion.

Vid köldbryggor förekommer alltså en större värmeledning än i kringliggande delar. En högre värmeledning leder till ökade värmeförluster och orsakar lägre yttemperaturer inomhus. På grund av den lägre yttemperaturen inomhus ökar risken för att mögel ska uppstå. Mögel är en allvarlig hälsorisk, speciellt för personer med astma eller liknande sjukdomar. En annan aspekt är den mögel och kondens ger på själva byggnaden.

Köldbryggor och balkonger

När man ansluter en balkong till en byggnad så uppstår en käldbrygga. Traditionella betong- och stålbalkonger skär igenom isoleringslagret och orsakar ett termiskt läckage. När utetemperaturen sjunker läcker varm inmhusluft ut genom köldbryggan. Detta leder till negativa effekter från köldbrygor som beskrivits ovan.

När man utformar en byggnad måste extra vikt läggas vid dessa kritiska anslutningar. Om de inte är korrekt utformade kommer en kraftig försvagning av byggnadens termiska prestanda uppstå. För att läsa mer om kölbryggans effekt, ladda ned vår Byggnadsfysikhandbok.