Praha, CZ

Nová budova ČSOB v Praze‑Radlicích

Nízkopodlažní budova sestavená ze sedmi samostatných, navzájem propojených objektů je zasazena do svahu Radlického údolí.

Na nosnou konstrukci objektu jsou v úrovni stropních desek nad 2. PP až 4. NP instalovány fasádní prvky říms. Římsy jsou instalovány na prefabrikované železobetonové lavice (konzoly). Lavice mají tloušťku 200 mm a 250 mm, a to v závislosti na hmotnosti a velikosti římsy. K monolitu jsou připojeny přes prvky Schöck Isokorb® model T typ K. Jednalo se o vysoce únosné prvky, často v atypickém provedení.

U vstupní ocelové markýzy byly k přerušení tepelných mostů použity prvky Isokorb® T typ S s použitím kombinace deseti modulů v jednom přípoji.

Vertikální komunikaci zajišťují schodišťová a výtahová jádra. Schodiště představují prefabrikovaná ramena, mezipodesty a podesty jsou monolitické. Prefabrikované prvky schodiště byly osazeny do schodišťového prostoru dodatečně (ramena jsou uložená na monolitické stropní desky a schodišťové stěny přes ozuby pomocí akustických prvků Schöck Tronsole®).

Zdroj: (časopis KONSTRUKCE, www.konstrukce.cz)

Sídlo

Praha - Radlice

Investor

Československá obchodní banka, a.s.

Datum realizace

2019

Generální dodavatel

HOCHTIEF CZ a. s.

Architekt

Chalupa architekti s.r.o., Ing.Arch. Marek Chalupa, Ing.Arch. Štěpán Chalupa, Ing.Arch. Michal Rosický

Statika

Němec Polák, spol. s r.o.