SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOBAVE

1. Splošno

Ti pogoji prodaje in dobave so podlaga za vse storitve prodajalca, so bistvena sestavina vseh ponudb prodajalca in pogodb, ki jih le-ta sklene. Pogoje se prizna z naročilom ali sprejemom dobavljenega blaga. Odstopajoči pogoji ne veljajo brez pisnega soglasja prodajalca, in sicer tudi tedaj ne, če niso z njimi izrecno v nasprotju. Posebej velja, da dobava prodajalca na podlagi naročila ne šteje za priznanje odstopajočih pogojev naročnika ali kot soglasje z njimi.

2. Sklenitev pogodbe

Podatki v katalogih, načrtih, prospektih in drugih informativnih materialih za prodajalca niso zavezujoči. Napake v tisku, pisanju in izračunih nas ne zavezujejo. Naročila so zavezujoča za prodajalca šele, ko jih pisno potrdi naročniku. Ustni stranski dogovori in potrditve, posebej če so od sodelavcev prodajalca, in spremembe naročil    veljajo lem če jih prodajalec pisno potrdi. Prodajalec ni dolžan preveriti, ali naročilom nasprotujejo zaščitene pravice tretjih, in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti.

3. Cene

Cene, ki jih daje prodajalec, ne vsebujejo zakonskega davka na promet blaga. Prav tako ne vsebujejo stroškov morebitne embalaže in siceršnjih stranskih dajatev. Če se stroški plač in/ali materiala spremenijo po sklenitvi pogodbe, ima prodajalec pravico do ustrezne spremembe cen.

4. Dobava

Podatki o dobavnem času, če ni drugače pisno dogovorjeno, so le približni in niso zavezujoči. S sprejemom naročila s strani prodajalca po točki 2 se začne dogovorjeni rok dobave; če mora naročnik posredovati dokumentacijo, podatke ali avans, ne začne teči rok dobave, preden manjkajoče ne prispe k prodajacu. Dobava se opravi s sporočilom, da je blago pripravljeno za pošiljanje ali prevzem. Zamude pri dobavah, naročniku ne omogočajo, da odstopi od pogodbe. Odškodninski zahtevki zaradi nedobave ali nepravočasne dobave so izključeni, če ne temeljijo na naklepu ali hudi malomarnosti prodajalca. Delne dobave so dopustne, razen če so izrecno izključene s pisnim sporazumom. Če naročnik odkloni sprejem, je prodajalec, neodvisno od razloga odklonitve, upravičen da, po določitvi primernega dodatnega roka, takoj odstopi od pogodbe, naročnik pa odgovarja za povzročeno škodo. Za odklonitev sprejema se šteje tudi, če naročnik blaga bodisi ne prevzame ali ne pošlje zahtevka nemudoma pri prijavi ali pri dobavi po 5. točki ta oj ne razklada blago. Pri nemogožnosti storitve, za katero odgovarja prodajalec, so izključeni odškodninski zahtevki naročnika, kolikor ne temeljijo na naklepu ali hudi malomarnosti prodajalca. Če prodajalec po sklenitvi pogodbe izve za okoliščine, ki zmanjšujejo kreditno sposobnost naročnika, ali če naročnik en račun prodajalca le delno plača, je prodajalec upravičen, da bodisi sistira svoje dobave, dokler naročnik ne izpolni svoje obveznost, bodisi da brez postavitve dodatnega roka odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino.

5. Prevozi

Prevoz naročenega blaga, če ni drugače dogovorjeno, se opravi na stroške in tveganje naročnika na kraj dobave, ki ga naročnik sporoči v pisni obliki, in je brez razkladanja. Prodajalec bo poskrbel za zavarovanje prevoza na lastno ime in na račun naročnika. Naročnik mora blago razkladati nemudoma. Naročnik mora prodajalcu nadomestiti vse stroške in vso škodo, ki iz tega nastanejo prodajalcu, ne glede na krivdo, če poti dovoza na kraj dobave, ki ga naročnik sporoči, ni mogoče opraviti s tovornjakom. V vseh primerih preide s predajo blaga prevzmeniku, špediterju ali prevozniku na naročnika tudi tveganje.

6. Plačilo

Račun prodajalca, če ni drugače dogovorjeno, je plačljiv takoj po prejemu računa neto na blagajni in brez kakršnegakoli odbitka ter brez stroškov za prodajalca. Čeke in menice bo prodajalec sprejel le po posebnem pisnem sporazumu in vedno le za namen plačila. Vsi stroški knjiženja in vnovčitve gredo v breme naročnika. Pri zamudi plačila in pri neupravičeni odklonitvi prevzema po 4. točki, dolguje naročnik, če je podjetnik, zamudne obresti v višini 8 odstotkov letno nad vsakokratno temeljno obrestno mero Evropske centralne banke, sicer pa v višini 4%. Pri zamudi plačila mora naročnik prodajalcu nadomestiti vse stroške opomina in vnovčitve ter predhodne procesne stroške. Naročnik ni upravičen, zadržati ali pobotati plačila, tudi takrat ne, če uveljavlja stvarne napake blaga.

7. Pridržek lastninske pravice

Do popolnega plačila kupnine, vključno z vsemi stranskimi stroški, ostane dobavljeno blago lastnina prodajalca. Rubež ali prenos lastnine v zavarovanje na tretje je izključen brez pisnega soglasja prodajalca. Pri rubežu s strani tretjih je naročnik zavezan, da to nemudoma prijavi prodajalcu. Pri nadaljnji odtujitvi z gotovinsko prodajo, izkupiček ne preide na naročnika do višine kupnine in vseh stranskih stroškov, ki še ni plačana, ta pa mora hraniti izkupiček ločeno in nemudoma prenesti na prodajalca. V primeru druge odtujitve se naročnik že takoj zaveže, da odstopi njemu pripadajoče terjatve zoper svoje kupce iz nadaljnje odtujitve prodajalcu in ga nemudoma obvesti o nadaljnji odtujitvi ter pri tem navede kupca. Naročnik mora obvestiti svojega kupca, da lahko veljavno izpolni obveznost le prodajalcu.

8. Jamstvo in odškodnina

Prodajalec jamči nasproti naročniku, ki ni potrošnik, le za dobavljeno blago, če nemudoma, najkasneje pa v roku treh dni po dobavi blaga naročniku, pisno prijavi odkrite napake, pri skritih napakah pa, ko se pojavijo.

Do jamstva z brezplačno odpravo napake v primernem roku pride le, če naročnik dokaže, da je napaka obstajala že v dogovorjenem trenutku prevzema. Prodajalec pa ima izbiro, da pomanjkljivo blago v primernem roku zamenja z blagom brez napake ali pa da manjkajoče naknadno dobavi. Le, če prodajalec zamuja z odpravo napak, tudi po pisni postavitvi naknadnega roka treh tednov, pride do upravičenja do odškodninskih zahtevkov, vendar prodajalec odgovarja le za naklep in hudo malomarnost. Prodajalec nikoli ne odgovarja za izgubljeni dobiček. Zastaralni rok za sodno uveljavitev odškodninskih zahtevkov se skrajša na leto dni, za zahtevke iz jamstva pa na mesec dni.                               

Vsi zahtevki zoper prodajalca, ki to presegajo, posebej zaradi stvarne in premoženjske škode, ki jih povzroči predmet dobave, so izključeni. Naročnik neomejeno odgovarja za lastna dejanja v okvirju zakonskih določb, za dejanja svojih zaposlenih pa enako kot za lastna dejanja.

9. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost, uporabno pravo

Za kraj izpolnitve dobave in plačila se izrecno dogovori Dunaj. Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbe ali poslovenga razmerja, se dogovori sodna pristojnost stvarno in krajevno pristojnega sodišča. Za pravno razmerje med prodajalcem in naročnikom se uporabi avstrijsko pravo, izključi pa se uporaba enotnega mednarodnega prava prodaje (CISG, Pravo prodaje ZN).

Če določbe teh pogojev prodaje in dobave ali drugih pogodbenih sporazumov ne bodo učinkovite ali izvedljive, se to ne dotika veljavnosti in učinkovitosti ostalih določb.

Schöck Bauteile GesmbH, Wien
2007

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.