Wpływ λeq na ψ przy różnych grubościach warstwy izolacyjnej

Jak wyjaśniono już w rozdziale dotyczącym współczynników, parametr współczynników λeq stanowi cechę produktu Isokorb® i opisuje jednocześnie jak łącznik Isokorb® przewodzi ciepło. Ogólnie można powiedzieć, że wraz ze wzrostem nośności łącznika wzrasta również jego przewodność cieplna. Ponadto w rozdziale tym wskazano na fakt, że wartość Ψ jest wprawdzie wielkością stosowaną do opisywania strat ciepła przez mostek cieplny, lecz jest ona różna w zależności od konstrukcji węzła.

więcej
BIL_Kachel_Zusammenhang_Waermebrueckenportal_16z9_FHD_2021

Wartość Ψ dla tego samego łącznika Schöck Isokorb® na przykładzie konstrukcji monolitycznej i systemu ocieplania (BSO) daje różny wynik. Z tego powodu wartość Ψ dla każdej kombinacji wariantów Schöck Isokorb® i konstrukcji ściany powinna być obliczana indywidualnie. Dla zilustrowania tych zależności zaprezentowano na poniższych wykresach 20 i 21 relację pomiędzy wartością Ψ i wartością λeq, dla określonej konstrukcji ściany. Wybrana została najczęściej stosowana konstrukcja ściany dwuwarstwowej z sześcioma wariantami wartości współczynnika U (U=0,30; 0,25 ; 0,19 ; 0;14 ; 0,11; 0,08 [W/m2K]). Te sześć wariantów przedstawiono na sześciu krzywych. Na wykresie 20 dla elementu Schöck Isokorb® o grubości izolacji 80 mm, na wykresie 21 dla elementu Schöck Isokorb® o grubości izolacji 120 mm, zaś na wykresie III jako zobrazowanie przypadku, w którym płyta balkonu została zaizolowana powierzchniowo od góry i od dołu izolacją gr. od 3 do 10 cm). Na osi pionowej odłożone zostały wartość Ψ a na osi poziomej wartość λeq. Na podstawie przebiegu krzywych widać jak wraz ze wzrostem przewodności cieplnej (wartość λeq) wzrasta strata ciepła na łączeniu (wartość Ψ). Znając parametry ściany zewnętrznej (np. ściana o współczynniku U=0,19 (zielona krzywa)) możemy w oparciu o znaną wartość λeq wybranego łącznika Isokorb® (oś pozioma) odczytać wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ danego połączenia (oś pionowa). Ponadto w celu lepszej identyfikacji mostków na prawej krawędzi schematu wymieniono klasy mostków cieplnych, zgodnie z wytycznymi ITB, i tak klasa C1 określana jest jako „wpływ pomijalny", C2 jako „mały wpływ", C3 jako „duży wpływ" a C4 jako „bardzo duży wpływ" (tabela 1).

W tabeli 6 przedstawiono możliwe straty ciepła wyrażone współczynnikiem Ψ dla płyty balkonowej izolowanej od góry i od dołu (ściana zewnętrzna o współczynniku U=0,30 [W/(m2K)]). Grubość warstwy izolacji (góra / dół) płyty balkonu jest zmienna – od 3cm / 3cm do 10cm / 10cm.