Parametry charakteryzujące mostki cieplne

Do określania właściwości mostków cieplnych służą parametry charakteryzujące przenikanie ciepła w miejscu liniowego mostka cieplnego ψ i punktowego mostka cieplnego χ. Współczynniki przenikania cieplnego ψ i χ dostarczające informacji o stratach energii cieplnej. Do innych zalicza się współczynnik temperaturowy oraz minimalną temperaturę powierzchni przegrody, służące do oceny ryzyka zagrzybienia oraz powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

Obliczenie tych parametrów możliwe jest wyłącznie przy użyciu metody elementów skończonych (MES) w odniesieniu do konkretnych występujących mostków cieplnych. Polega ona na modelowaniu przy użyciu programów MES złącza i komponentów przegród budynku znajdujących się w obrębie mostka cieplnego, podając odpowiednią przewodność cieplną zastosowanych materiałów. Wykorzystywane w tej metodzie warunki przy obliczaniu i modelowaniu definiuje PN-EN ISO 10211.

Obliczenia metodą MES dostarczają nie tylko wartości parametrów, lecz również umożliwiają graficzne zaprezentowanie rozkładu temperatury (patrz rysunek 4) czy też linii strumienia ciepła (patrz rysunek 3) w przegrodzie zewnętrznej.

Graficzny rozkład linii strumienia ciepła pokazuje którędy przez daną konstrukcję przepływa ciepło, co pozwala na rozpoznanie pod względem jakości cieplnej słabych punktów (mostków cieplnych). Izotermy to linie lub powierzchnie łączące miejsca o tej samej temperaturze, ukazujące rozkład temperatury w analizowanym elemencie budowlanym. Linie strumienia ciepła oraz izotermy są zawsze względem siebie prostopadłe (patrz rysunki 3 i 4).